Alamin ang kaibahan ng dating abakada


11-Sep-2017 11:11

Noong Mayo 2008, inilabas ang KWF ang pinal na burador ng Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino.Itinakwil nito ang mga radikal na rebisyon ng 2001 at mas binigyang-halaga ang status quo, bagaman kinokodipika o ginagawa nang opisyal ang ilang mga aspekto nito.Based on Rizal's indigenization proposal, the Abakada became the alphabet for the Tagalog language.At present, all languages of the Philippines but Spanish and Chabacano may be written using the Modern Filipino alphabet, which includes all the letters of the Abakada alphabet.Ito ay ginamit sa mga pamaaralang libro sa balarilang tinatawag na balarilĂ .Ang abakada ay naging alpabeto ng wikang Tagalog at ng Wikang Pambansa na Batay sa Tagalog ayon sa mungkahi ng pagsasakatutubo ni Rizal.

Noong unang kalahating bahagi ng ika-20 na siglo, ang mga Pilipinong wika ay sinusulat na gamit ang Palabaybayang Kastila (Ortograpiyang Espanyol). Jose Rizal ang unang nagmungkahi sa pag-indihenisado ng pagsulat sa Pilipinas.

Problems meet the care needs of patients in hospital.